Üldsätted

GloMer koolitused OÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Iluravi Rahvusvaheline Erakool (edaspidi IREK), mis lähtub

täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise

juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras) ning ettevõtte ärieetikast,

põhikirjast ja õppekorralduse alustest ning sisekorra eeskirjast.

IREK korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja

abivalmidusest.

Sihtrühm ja koolitusvajadus

IREK koolituste sihtrühmad jagunevad kaheks: tegutsevad iluteenindusvaldkonna töötajad, kes soovivad ennast täiendada

ning täiskasvanud, kes soovivad omandada uut elukutset või oskusi iluteenindajana.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1. Koolitustegevus toimub IREK õppekeskuses, kus on kaasaegselt sisustatud erialakabinetid, loengusaal ning õppesalong.

Koolitusel osalejatele tagatakse õppematerjalid ja -vahendid nii auditoorse kui praktilise õppe läbiviimiseks. Õpilasel tuleb soetada tööriided ja -riistad.

2. Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

2. Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed: 1) õppekava nimetus; 2) õppekavarühm; 3) õppeesmärk; 4) õpiväljundid; 5) õppekava koostamise alus; 6) sihtgrupp; 7) õppekeel; 8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; 9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; 10) õppe sisu; 11) õppekeskkonna kirjeldus; 12) õppemeetod; 13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid; 14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4. Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

5. Vajadusel täiendatakse ja parendatakse õppekavasid lähtuvalt koolituste tagasisidest vähemalt korra poole aasta jooksul.

Koolitajate kvaliteedi tagamise
tingimused ja kord

1. IREK koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

2. Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib IREK juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.

Kursuste kohta tagasiside kogumise kord

1. IREK palub täita pärast igat koolitust osalejatel tagasisidelehed ja parandusettepanekuid koolituse korralduse, sisu ning õppemeetodite kohta, et õppekavad ja meetodid vastaksid sihtgrupi vajadustele. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.

2. IREK kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.