Õppekorralduse alused

Iluravi Rahvusvaheline Erakool (IREK) lähtub täiskasvanute täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest. 

Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppida saab grupikoolitustel, individuaalõppes ning moodulõppes.

Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või koolituse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud Iluravi Rahvusvahelise Erakooli õppekorralduseeskirjaga.

Koolitusele registreerimine ja komplekteerimine

Koolitusele tuleb eelnevalt registreerida. Palume saata meile registreerimise AVALDUS. Registreerida saab ka e-posti teel (ilukoolirek@gmail.com) või telefoni teel (+372 5551 1900), samuti kohapeal Iluravi Rahvusvahelises Erakoolis aadressil Vaksali 17a, 5. korrus, kabinet 506. Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele.

Interneti teel registreerides saadetakse vastus samale e-mailile, mis avaldusele on lisatud. Edaspidi ka kirja lisana koolituste arve(-d), milles teatatakse ka maksetähtaeg. Arve väljastatakse ka juriidilistele isikutele. Registreerumine kestab kuni grupi täitumiseni. Juhul kui koolituse vastu on väga suur huvi tehakse lisakoolitus.

Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse kohta administraatorilt, kelle kontaktid on Iluravi Rahvusvahelise Erakooli kodulehel.

Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel, seejuures arvestatakse õppekavas sätestatud õppima asumise eeltingimuste täitmist (nt eelteadmised ja oskused). Koolituse alustamiseks koostatakse õppijate nimekiri. Iluravi Rahvusvahelisel Erakoolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse õppetasu tagasi.

Koolituse alustamine ja osalemine

Õigus koolituse tööst reaalselt osa võtta on siis, kui ettenähtud tähtajaks tasutud õppemaks. Õppetasu saab maksta nii sularahas koolis kui ka pangaülekandega. Maksmine toimub vastavalt esitatud arvele. Pangakaardiga kohapeal maksta ei saa. Koolituse tasu peab olema makstud hiljemalt tähtajaks, erikokkuleppel hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust, vastasel korral on koolituse korraldajal õigus Teid nimekirjast kustutada. Vajadusel tõestab makset pangaülekanne või sularaha arve.

Enne koolituse algust saadetakse Teile meeldetuletus (enamasti e-posti teel), kus teavitatakse ühtlasi ka esimeses tunnis vajaminevatest vahenditest vms. Kui koolitus on juba täitunud saadetakse teile peale registreerimist vastus kus antakse teada, et Teid registreeritakse reservnimekirja. Kui põhinimekirjas vabaneb koht, võetakse Teiega enne koolituse algust ühendust. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusjuhi poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel.

Praktilise töö ja praktika korraldus

Ilu- ja isikuteenuse osutajale laienevad nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse nõuded. Enne tööle/praktikale asumist peavad ilu- ja isikuteenuste osutamisega vahetult kokku puutuvad teenindustöötajad vastavalt „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse“ §13 läbima tervisekontrolli ning omama tervisetõendit.

Praktiline töö toimub Iluravi Rahvusvahelise Erakooli praktilise õppe keskkonnas või töökeskkonnas õppekavas sätestatud mahus. Praktika on õppekava osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Praktika läbiviimiseks sõlmitakse kolmepoolne leping Iluravi Rahvusvahelise Erakooli, praktikaettevõtte ja õppija vahel. Lepingus sätestatakse praktika toimumise korraldus ning poolte õigused ja kohustused. Enne praktilist tööd ja enne praktikale asumist toimub tööohutusalane juhendamine.

 

 

*. Kvaliteedikriteeriumid kooli praktikabaasidena tegutsevatele ilusalongidele.

 

Ettevõte (Ilu- ja isikuteenused) võib asuda teenuse osutamiseks ette nähtud ruumis. Ettevõte vastab Eesti Terviseameti nõuetele (https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/ilu-ja-isikuteenused).

 

Ettevõte tagab praktikandile:

  • – Koha (vastavalt valdkonnast), kus ta on võimeline teostama praktikat.
  • – Juhendajat. Juhendaja omab vastavast valdkonnast tunnistuse ja vähemalt 2 aastat töökogemust antud valdkonnas.
  • – Professionaalseid vahendeid ja seadmed (vastavalt valdkonnast)
  • – Organiseerib praktikat vastavalt praktikatundidele
  • – Annab praktikandile hinnangu ja tagasisidet
  • – Edastab ettepanekuid ja tagasiside koolile

Lõpetamine ja väljaarvamise kord

Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga õppekavas eraldi. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse eestikeelne tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse eestikeelne tõend.

Tunnistuse peal on märgitud eesti keeles koolituse nimi, toimumise aeg, maht ja läbiviija/d. Soovi korral väljastame ingliskeelset tunnistust, kui õpilane annab oma soovist teada enne lõpetamist.  

Lisatunnistus on tasuline.

Koolitaja võib viimases tunnis paluda täita tagasisideleht, et teada saada osalejate arvamus kursuse, korralduse ja õpetaja töö kohta. Tunnistusi säilitame vaid käesoleva ja eelmise õppeaasta koolituste läbimise kohta.

Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Koolituse eest tasumine

Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

Kokkuleppel kooliga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa. Iluravi Rahvusvahelise Erakooli koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

Koolitusest loobumine

Kui koolituse registreerunul ei ole võimalik koolitusel osa võtta, tuleb sellest teavitada Iluravi Rahvusvahelise Erakooli administraatorit.

Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.

Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.

Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

Koolitatava otsus koolitus pooleli jätta enne koolituse lõpetamist ei vabasta koolitatavat koolitusmaksumuse tasumise kohustusest.

Koolituse katkestamine või ärajäämine

Õppetasu on võimalik tagasi taotleda pärast esimest toimumiskorda (v.a. koolituste puhul, mille maht on kuni 15 tundi) teavitades sellest administraatorit hiljemalt esimese koolituspäeva järgsel tööpäeval. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 75% õppetasust.

Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult Iluravi Rahvisvahelise Erakooli juhatusele.

Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele kursusele.

Kui koolitusele ei registreeru piisav arv osalejaid on korraldajatel õigus koolitus ära jätta.

See selgub enamasti mõned päevad enne koolituse algust ning Teid teavitatakse sellest.

Juba tasutud õppemaks makstakse Teile tagasi, kuid on võimalus see raha ka üle kanda mõnele teisele Teile sobivale koolitusele.

Vajadusel sooritate juurdemakse või tagastatakse ülemakstud osa. Samuti teavitatakse Teid kõigist koolituse puudutavatest muudatustest. Koolil on õigus teha tunniplaanis ja õppeplaanis muudatusi.

Seoses EV määruste ja Terviseameti nõuetega COVID-19 leviku piiramisega võib tekkida katkestusi auditoorses ja praktilises õppetöös. Sellisel juhul järgib Iluravi Rahvusvaheline Erakool kõiki kehtestatud nõudeid piirangute lõppemiseni. Tagatakse kinnitatud õppekohtade olemasolu ja peatatakse õppemaksude (v.a. järelmaksud) tasumine sellel perioodil.   Õppetöö korraldatakse ümber või katkestatakse kuni piirangute kadumiseni